หัวข้อข่าว : Game Based Learning เปลี่ยนห้องเรียน เป็นห้องเล่น
ข่าว ณ วันที่ : 2019-02-27
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :


ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานเปิดโครงการอบรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Game Based Learning เปลี่ยนห้องเรียน เป็นห้องเล่น ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วรัตต์ อินทสระ เป็นวิทยากรบรรยาย ณ  ห้องกาหลา โรงแรมสวนดุสิตเพลส  วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2562