หัวข้อข่าว : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดประชุมสำนัก ครั้งที่ 1(พิเศษ)/2562
ข่าว ณ วันที่ : 2019-02-12
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :

วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดประชุมสำนัก ครั้งที่ 1(พิเศษ)/2562
โดยมี ดร.จิตต์วิมล  คล้ายสุบรรณ  ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นประธานในที่ประชุม
มีวาระสำคัญ อาทิเช่น การขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเพื่อดารงตาแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
เวลา 15.30 - 16.30 น. ณ  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต