หัวข้อข่าว : ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 2(33)/2561
ข่าว ณ วันที่ : 2019-02-14
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :

ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณบดีครั้งที่ 2(33)/2562
โดยมีวาระเรื่อง รายงานความก้าวหน้าในการติดตามข้อมูลตำรา/ หนังสือ/ เอกสารประกอบการสอน/เอกสารประกอบการเรียน  ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (ระบบ AEC)
รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัยในการประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย (คบม.) ครั้งที่ 1(34)/2562  วันที่ 9 มกราคม 2562
ณ ห้องกาหลา โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 - 16.30 น.