หัวข้อข่าว : โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ตามกรอบมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพด้านการสอนมหาวิทยาลัยสวนดุสิต SDUPSF (กิจกรรมช่วงที่2)
ข่าว ณ วันที่ : 2019-01-24
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :


มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (มสด.)จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ตามกรอบมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพด้านการสอนมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (SDU Professional Standards for Faculties; SDUPSF) กิจกรรมช่วงที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียน RAP writing retreat โดย Dr.Mark Meadows ,Faculty of Education, Liverpool John Moores University, United Kingdom วันที่ 24 ม.ค. 2562 เวลา 09.00-16.30 น. ห้องประชุม 203  อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต