หัวข้อข่าว : ประชุมอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับใหม่ พ.ศ.2559 วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการนำตนและวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสะท้อนคิด
ข่าว ณ วันที่ : 2019-01-09
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดประชุมอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
ฉบับใหม่ พ.ศ.2559 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561
โดยมี ดร.จิตต์วิมล  คล้ายสุบรรณ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นประธานในที่ประชุม
รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการนำตนและวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสะท้อนคิด พื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางในการจัดการเรียนการสอน 
วันพุธที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 13.00-16.30 น. 
ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ ห้อง 434  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต