หัวข้อข่าว : ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1(32)/2561
ข่าว ณ วันที่ : 2019-01-08
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :

ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณบดีครั้งที่ 1(32)/2562
โดยมีวาระเรื่อง สรุปข้อมูลตำรา/หนังสือ/เอกสารประกอบการสอน/เอกสารประกอบการเรียน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (AEC) การดำเนินงานของคณะ/โรงเรียน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาและขับเคลื่อนระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์กรมหาชน) 
ณ ห้องกาหลา โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
วันอังคารที่ 8 มกราคม 2561 เวลา 13.30 - 16.30 น.