หัวข้อข่าว : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดประชุมอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปรายวิชาความเข้าใจและการใช้ดิจิทัล
ข่าว ณ วันที่ : 2019-01-07
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :


 

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดประชุมอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับใหม่ พ.ศ.2559 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561
โดยมี ดร.จิตต์วิมล  คล้ายสุบรรณ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นประธานในที่ประชุม
รายวิชาความเข้าใจและการใช้ดิจิทัล เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางในการจัดการเรียนการสอน 
วันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2562 เวลา 10.15-12.00 น. ณ ห้องประชุม Conference Room 3  ชั้น 4 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต