หัวข้อข่าว : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดประชุมอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
ข่าว ณ วันที่ : 2019-01-07
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดประชุมอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับใหม่ พ.ศ.2559 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561
โดยมี ดร.จิตต์วิมล  คล้ายสุบรรณ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นประธานในที่ประชุม
รายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางในการจัดการเรียนการสอน 
วันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2562 เวลา 13.00-14.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น 5  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต