หัวข้อข่าว : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดประชุมสำนัก ครั้งที่ 12(32)/2561
ข่าว ณ วันที่ : 2018-12-27
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :


สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดประชุม ครั้งที่ 12(32)/2561 โดยมี ดร.จิตต์วิมล  คล้ายสุบรรณ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นประธานในที่ประชุม มีวาระสำคัญ อาทิเช่น  สรุปสาระสำคัญจากการประชุม คบม. รายงานแผนปฎิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2562  การดำเนินงานประสานงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (GE) วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2561 เวลา 16.00-17.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานมหาวิทยาลัย อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยชั้น 5 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต