หัวข้อข่าว : ประชุมบุคลากรบริการเครื่องช่วยสอน เพื่อเตรียมความพร้อม การบริการเปิด-ปิดห้องเรียนและเครื่องช่วยสอน ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561
ข่าว ณ วันที่ : 2018-12-25
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :


สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนร่วมกับกองอาคารและสถานที่จัดประชุมบุคลากรบริการเครื่องช่วยสอน (เทคโน-ซายน์)
ทั้งในมหาวิทยาลัยและศูนย์วิทยาศาสตร์ (ถนนสิรินธร) เพื่อเตรียมความพร้อมการบริการเปิด-ปิดห้องเรียน และเครื่องช่วยสอนใน
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เปิดภาคการศึกษาวันที่ 15 มกราคม 2562 ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสื่อสารและการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ
วันที่ 25 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย