หัวข้อข่าว : โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ตามกรอบมาตรฐาน อาจารย์มืออาชีพด้านการสอนมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ข่าว ณ วันที่ : 2018-12-21
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :


 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (มสด.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ตามกรอบมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพด้านการสอนมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (SDU Professional Standards for Faculties) SDUPSF รุ่นที่ 1 กิจกรรมช่วงที่ 2 การให้คำปรึกษารายบุคคล โดยวิทยากร ผศ.พญ.พรทิพย์ นิ่มขุนทด (SFHEA) หัวหน้าสถานพัฒนาคณาจารย์ มทส. ผศ.ดร.อิศรา ประมูลศุข (SFHEA) ผู้ช่วยอธิการบดีด้านกิจการสภามหาวิทยาลัย มทส. และ อ.ดร.ณัฏฐญา เผือกผ่อง (SFHEA) ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มทส. วันที่ 21 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 - 16.30 น. ห้องกาหลา โรงแรมสวนดุสิต เพลส