หัวข้อข่าว : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมเรื่องโครงการอบรมแนวทางการพัฒนาอาจารย์ ตามกรอบมาตรฐานสากล UKPSF ในประเทศไทย
ข่าว ณ วันที่ : 2018-12-13
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  จัดอบรมให้กับบุคลากร ในหัวข้อเรื่อง แนวทางการพัฒนาอาจารย์ตามกรอบมาตรฐานสากล UKPSF ในประเทศไทย 
ซึ่งได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มาบรรยายในครั้งนี้โดยมีสาระสำคัญ 
คือ กรอบมาตรฐาน UKPSF เป็นแนวทางหนึ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพ และคุณภาพคณาจารย์ เพื่อรองรับการประเมินระดับวิทยฐานะ Fellowship และส่งเสริมให้การสอนระดับอุดมศึกษาของประเทศไทยเป็นไปตามหลักสากล ได้รับการยอมรับจากประชาคมโลก  
ทั้งนี้ ดร.สุวมาลย์  ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ได้กล่าวต้อนรับ ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 13 ธันวาคม 2561