หัวข้อข่าว : ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 11(31)/2561
ข่าว ณ วันที่ : 2018-12-04
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :

ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณบดีครั้งที่ 11(31)/2561
โดยมีวาระเรื่อง การดำเนินการตามกรอบมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพด้านการสอนมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (SDUPSF) สรุปข้อมูลตำรา/หนังสือ/เอกสารประกอบการสอน/เอกสารประกอบการเรียนภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (ระบบ AEC)
การดำเนินการเผยแพร่หลักสูตร TQR (Thai Qualifications Register)
ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 - 16.30 น.