หัวข้อข่าว : มหาวิทยาลัยสวนดุสิตโครงการสัมมนาการ พัฒนานักศึกษาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในอนาคต
ข่าว ณ วันที่ : 2018-10-30
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการสัมมนาการพัฒนานักศึกษาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในอนาคต 
ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.วิชชา  ฉิมพลี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ 
โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์  นิลสุข ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครเหนือ บรรยายในหัวข้อ เทคโนโลยีดิจิทัลในอนาคต ในวันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 2