หัวข้อข่าว : ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 10(30)/2561
ข่าว ณ วันที่ : 2018-11-06
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :

ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณบดีครั้งที่ 10(30)/2561
โดยมีวาระเรื่อง การจัดตารางเรียนตารางสอนและคำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (ระบบAEC)  สรุปภาพรวมผลการตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4)
 ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 - 16.30 น.