หัวข้อข่าว : ประชุมคณะทำงานรายวิชาความเข้าใจและการใช้ดิจิทัล หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับใหม่ พ.ศ2559 ครั้งที่ 1/2561
ข่าว ณ วันที่ : 2018-10-08
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดประชุมคณะทำงานรายวิชาความเข้าใจและการใช้ดิจิทัล 
หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับใหม่ พ.ศ.2559 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1/2561 
โดยมี ผศ.ดร.วิชชา ฉิมพลี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นประธานในที่ประชุม 
มีวาระสำคัญอาทิ คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานรายวิชาความเข้าใจและการใช้ดิจิทัล หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับใหม่ พ.ศ.2559 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย