หัวข้อข่าว : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมคณะทำงานทวนสอบการจัดทำ มคอ.3-6 ครั้งที่ 2/2561
ข่าว ณ วันที่ : 2018-10-05
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :


 

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดประชุมคณะทำงานทวนสอบการจัดทำ มคอ.3-6 ครั้งที่ 2/2561 
โดยมี ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุม
มีวาระสำคัญ อาทิ สรุปผลการตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) (คณะทำงานทวนสอบฯ)
วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30-12.00 น. 
ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต