หัวข้อข่าว : การประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 9(29)/2561
ข่าว ณ วันที่ : 2018-10-02
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :

ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณบดีครั้งที่ 9(29)/2561
โดยมีวาระเรื่อง แผนปฏิบัติงานของคณะ/โรงเรียนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   ข้อมูลการดำเนินงานบันทึกข้อมูลหลักสูตรผ่านระบบสารสนเทศ เพื่อพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum online - CHECO) 
ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 2 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 - 16.30 น.