หัวข้อข่าว : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดประชุมสำนัก ครั้งที่ 9(29)/2561
ข่าว ณ วันที่ : 2018-09-21
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :


 

วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดประชุมสำนัก ครั้งที่ 9(29)/2561
โดยมี ดร.สุวมาลย์  ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเป็นประธานในที่ประชุม
มีวาระสำคัญ อาทิเช่น นโยบายสำนักงานสีเขียว Green Office รายงานการดำเนินงานหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 1/2561 นำเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เวลา 16.00 - 17.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานมหาวิทยาลัย อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยชั้น 5 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต