หัวข้อข่าว : ประชุมอาจารย์ผู้สอน รายวิชา 4000113 ความเข้าใจและการใช้ดิจิทัล
ข่าว ณ วันที่ : 2018-09-17
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมอาจารย์ผู้สอน รายวิชา 4000113 ความเข้าใจและการใช้ดิจิทัล 
โดยมี ผศ.ดร.วิชชา ฉิมพลี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นประธานในที่ประชุม
วันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2561 เวลา 13.00-16.00 น. 
ณ ห้องประชุม Conference 3 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ