หัวข้อข่าว : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนรับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ข่าว ณ วันที่ : 2018-09-05
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :


สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนรับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (suan dusit University Quality Assurance SDU QA)
ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมี ดร.กชกร ชำนาญกิตติชัย ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษเป็นประธานคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน SDU QA
ในวันพุธที่ 5 กันยายน 2561 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ ห้อง 335 ชั้น 3 อาคาร 3