หัวข้อข่าว : การประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 8(28)/2561
ข่าว ณ วันที่ : 2018-09-04
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :


ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณบดีครั้งที่ 8(28)/2561
โดยมีวาระเรื่อง แผนรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2562  แนวทางการขับเคลื่อนระบบบริหารวิชาการ พ.ศ.2561-2564  ผลการตรวจติดตามประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560
ณ ห้อง Dusit Bistro อาคาร 2 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 4 กันยายน 2561 เวลา 13.30 - 16.30 น.