หัวข้อข่าว : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดประชุมสำนัก ครั้งที่ 8(28)/2561
ข่าว ณ วันที่ : 2018-08-30
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :

วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดประชุมสำนัก ครั้งที่ 8(28)/2561
โดยมี นางสาวจิตราพร จันทรกลู รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นประธานในที่ประชุม
มีวาระสำคัญ อาทิเช่น ประชาสัมพันธ์งานพระราชทานปริญญาบัตร(ช่วงที่ 1) ประจำปี 2559-2560  รายงานผลการดำเนินงานเว็บไซต์ หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป
เวลา 16.00 - 17.00 น. ณ ห้อง 234 อาคาร 2 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต