หัวข้อข่าว : ประชุมรับทราบนโยบายและแนวทางการจัดการเรียนการสอน รายวิชาความเข้าใจและการใช้ดิจิทัล
ข่าว ณ วันที่ : 2018-08-23
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :


 

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดประชุมรับทราบนโยบายและแนวทางการจัดการเรียนการสอนรายวิชา ความเข้าใจและการใช้ดิจิทัล
โดยมี ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุม วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561
เวลา 09.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ 335