หัวข้อข่าว : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดประชุมตารางสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561
ข่าว ณ วันที่ : 2018-08-09
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดประชุมตารางสอบปลายภาคประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561
(ระบบ AEC เปิดภาคการศึกษาวันที่ 15 สิงหาคม - 27 พฤศจิกายน 2561) 
โดยมี ดร.จิตต์วิมล คล้ายสุบรรณ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นประธานในที่ประชุม
มีวาระสำคัญอาทิการจัดตารางสอบปลายภาคประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561 (วันที่ 15 สิงหาคม - 27 พฤศจิกายน 2561)
วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต