หัวข้อข่าว : คณะกรรมการพัฒนากรอบมาตรฐานอาจารย์มือชีพ เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ข่าว ณ วันที่ : 2018-08-10
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :


คณะกรรมการพัฒนากรอบมาตรฐานอาจารย์มือชีพ เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อรับฟังการบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การพัฒนาอาจารย์ที่เป็นเลิศตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพด้านการสอน UKPSF
(SUT Excellene Academic Staff following the UK Professional Standards Framework) 
โดย ผศ.แพทย์หญิงพรทิพย์ นิ่มขุนทด (รักษาการหัวหน้าสถานพัฒนาคณาจารย์) และนายสมจิน เปียโคกสูง (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สถานพัฒนาคณาจารย์)  
ในวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 - 14.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิชาการ 1 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี