หัวข้อข่าว : การประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 7(27)/2561
ข่าว ณ วันที่ : 2018-08-07
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :


ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณบดีครั้งที่ 7(27)/2561
โดยมีวาระเรื่อง สรุปจำนวนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ข้อมูลการจัดการศึกษานอกที่ตั้งและแนวทางปฎิบัติในการดำเนินการจัดการศึกษานอกที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา
ที่มีผลการประเมินระดับผ่าน ครบ 5 ปี
ณ ห้องกุมาริกา โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 - 16.30 น.