หัวข้อข่าว : การอบรมเพื่อพัฒนากรอบมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ข่าว ณ วันที่ : 2018-07-31
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :


ดร.สุวมาลย์  ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานกล่าวต้อนรับวิทยากร
พร้อมชี้แจ้งวัตถุประสงค์การจัดอบรมเพื่อพัฒนากรอบมาตรฐานอาจารย์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาส  ศตสุข รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ
PSU Teaching Professional Standards Framework ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำกรอบมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ณ ห้องประชุม 203 ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์
อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561