หัวข้อข่าว : สำนักส่งเสริมวิชาการฯ จัดประชุมสำนัก ครั้งที่ 7(27)/2561
ข่าว ณ วันที่ : 2018-07-31
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :


วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดประชุมสำนัก ครั้งที่ 7(27)/2561
โดยมี ดร.จิตต์วิมล คล้ายสุบรรณ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นประธานในที่ประชุม
มีวาระสำคัญ อาทิเช่น กำหนดการอนุมัติสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษา2/2560 (AEC) และภาคฤดูร้อน/2560(ระบบเดิม)  
แจ้งกำหนดการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (SDU QA) เวลา 16.00 - 17.00 น. ณ ห้อง 234 อาคาร 2 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต