หัวข้อข่าว : โครงการอบรมพัฒนาอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรหมวดการศึกษาทั่วไป ฉบับใหม่ พ.ศ.2559 รายวิชาความเป็นสวนดุสิต
ข่าว ณ วันที่ : 2018-07-19
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :


สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดโครงการอบรมพัฒนาอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2559
รายวิชาความเป็นสวนดุสิต โดย ดร.สุวมาลย์  ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
เป็นประธานมอบนโยบายการจัดการเรียนการสอน
วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฏาคม พ.ศ.2561 เวลา 09.00-10.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต