หัวข้อข่าว : สำนักส่งเสริมวิชาการฯจัดอบรมพัฒนาอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับใหม่ พ.ศ.2559 รายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
ข่าว ณ วันที่ : 2018-07-11
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :


สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดการอบรมพัฒนาอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับใหม่ พ.ศ.2559
รายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรวัลภ์ เรืองช่วย ตู้ประกายและคณะ
วันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00-16.00 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต