หัวข้อข่าว : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดการอบรมพัฒนาอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับใหม่ พ.ศ.2559 รายวิชาความเข้าใจและการใช้ดิจิทัล
ข่าว ณ วันที่ : 2018-07-11
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :


สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดการอบรมพัฒนาอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับใหม่ พ.ศ.2559 รายวิชาความเข้าใจและการใช้ดิจิทัล
โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร  ฉิมพลี และคณะ
วันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต