หัวข้อข่าว : การประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 6(26)/2561
ข่าว ณ วันที่ : 2018-07-03
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :


ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณบดีครั้งที่ 6(26)/2561 
โดยมีวาระเรื่อง สรุปจำนวนผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิตในระบบ TCAS รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน
การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้เกี่ยวกับงานด้านวิชาการ  สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน สังกัดคณะ/โรงเรียน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 - 16.30 น.