หัวข้อข่าว : แนะนำการศึกษารายวิชาหมวดการศึกษาทั่วไป นักศึกษาใหม่ รหัส 61
ข่าว ณ วันที่ : 2018-06-04
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :


คณะทำงานรายวิชาหมวดการศึกษาทั่วไปเข้าทำการชี้แจงข้อมูลการศึกษาเบื้องต้นที่นักศึกษาควรทราบ
อาทิ รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)/ เกณฑ์การประเมินของรายวิชาความเป็นสวนดุสิต/ แนะนำสื่อดิจิทัลที่ใช้ประกอบการเรียน 
เช่น ระบบ WBSC/ ระบบบริหารการศึกษา (Academic)/ สื่อการเรียนการสอนรูปแบบ e-learning/ 
แนะนำ website สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพื่อตรวจสอบข้อมูลที่จำเป็น เช่น กิจกรรมวิชาการของนักศึกษา
วันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2561 เวลา 09.00 - 10.00 น. ณ อาคารเรียน 32 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต