หัวข้อข่าว : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมประจำสำนัก ครั้งที่ 5(25)/2561
ข่าว ณ วันที่ : 2018-05-31
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :

วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดประชุมสำนัก ครั้งที่ 5(25)/2561
โดยมี ดร.จิตต์วิมล คล้ายสุบรรณ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นประธานในที่ประชุม
มีวาระสำคัญ อาทิเช่น รายงานการจัดรายวิชาหมวดการศึกษาทั่วไป (หลักสูตรใหม่) ในการปรับพื้นฐานของนักศึกษารหัส 61
การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพ
การเสนอรายชื่อบุคลากรเข้าร่วมโครงการ เพชรเพื่องฟ้าขจร ประจำปี 2561
เวลา 16.00 - 17.00 น. ณ ห้อง 2310 อาคาร 2 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต