วันที่ หัวข้อกิจกรรมสำนัก
 
2020-01-16 การประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1/2563
2020-01-10 ประชุมอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2559 ครั้งที่ 1(1)/2563 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำตน
2020-01-09 ประชุมอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2559 ครั้งที่ 1(1)/2563 รายวิชาความเข้าใจและการใช้ดิจิทัล
2020-01-09 ประชุมอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2559 ครั้งที่ 1(1)/2563 รายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
2020-01-09 ประชุมอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2559 ครั้งที่ 1(1)/2563 ภาษาอังกฤษเพื่อการสะท้อนคิด
2020-01-08 มหาวิทยาลัยสวนดุสิตจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ตามกรอบมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพด้านการสอน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
2020-01-08 ประชุมอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2559 ครั้งที่ 1(1)/2563 รายวิชาความเป็นสวนดุสิต
2020-01-08 ประชุมอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2559 ครั้งที่ 1(1)/2563 รายวิชาภาษาไทยเพื่อพัฒนาความเป็นผู้รอบรู้
2020-01-07 ประชุมอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2559 ครั้งที่ 1(1)/2563 รายวิชาสังคมอารยชน
2020-01-07 เรื่อง ประชุมอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2559 ครั้งที่ 1(1)/2563 รายวิชาพลเมืองไทยและพลเมืองโลกที่ดี
2019-12-26 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดประชุมสำนัก ครั้งที่ 12(46)/2562
2019-12-23 ประชุมสัมมนาการจัดทำคู่มือการขอรับรองวิทยฐานะด้านการสอนของสหราชอาณาจักร UKPSF
2019-12-20 ประชุมอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2559 ครั้งที่ 5/2562 รายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
2019-12-20 ประชุมอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2559 ครั้งที่ 5/2562 รายวิชาความเข้าใจและการใช้ดิจิทัล
2019-12-20 ประชุมอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2559 ครั้งที่ 5/2562 รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการนำตน
2019-12-20 ระชุมอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2559 ครั้งที่ 5/2562 รายภาษาอังกฤษสะท้อนคิด
2019-12-19 ประชุมอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2559 ครั้งที่ 5/2562 รายวิชาพลเมืองไทยและพลเมืองโลกที่ดี
2019-12-19 ประชุมอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2559 ครั้งที่ 5/2562 รายวิชาสังคมอารยชน
2019-12-17 ประชุมอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 5/2562 รายวิชาภาษาไทยเพื่อพัฒนาความเป็นผู้รอบรู้
2019-12-17 ประชุมอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 5/2562 รายวิชาความเป็นสวนดุสิต