วันที่ หัวข้อกิจกรรมสำนัก
 
2020-09-14 ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 6(48)/2563
2020-08-27 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประชุมเตรียมความพร้อมการรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
2020-08-19 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนรับการตรวจประเมิน การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รอบ 12 เดือน
2020-08-11 ประชุมเตรียมความพร้อม สำหรับการเปิด ภาคการศึกษาที่ 1/2563
2020-08-04 ประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 5/2563
2020-07-30 ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษารายวิชาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ภาคการศึกษาที่ 1/2563
2020-07-20 ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเพื่ออนุมัติสำเร็จการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 3/2563
2020-07-08 การประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 4/2563
2020-07-02 การประชุมประชุมคณะกรรมการกำกับติดตามและดูแลการจัดการศึกษาออนไลน์ ครั้งที่ 6/2563
2020-07-02 ประชุมการปรับปรุงระบบ academic เพื่อรองรับการคืนเงินและลดค่าบำรุงการศึกษา ของ1/2563
2020-06-25 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดประชุมสำนัก ครั้งที่ 4/2563
2020-06-08 การประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 3/2563
2020-02-26 ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเพื่ออนุมัติสำเร็จการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 2/2563
2020-02-14 ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเพื่ออนุมัติสำเร็จการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1/2563
2020-02-04 การประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 2/2563
2020-01-29 ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเพื่ออนุมัติสำเร็จการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1/2563
2020-01-29 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดประชุมสำนัก ครั้งที่ 1/2563
2020-01-16 การประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1/2563
2020-01-10 ประชุมอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2559 ครั้งที่ 1(1)/2563 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำตน
2020-01-09 ประชุมอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2559 ครั้งที่ 1(1)/2563 รายวิชาความเข้าใจและการใช้ดิจิทัล