วันที่ หัวข้อกิจกรรมสำนัก
 
2018-06-05 การประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 5(25)/2561
2018-06-04 แนะนำการศึกษารายวิชาหมวดการศึกษาทั่วไป นักศึกษาใหม่ รหัส 61
2018-05-31 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมประจำสำนัก ครั้งที่ 5(25)/2561
2018-05-31 ประชุมคณะทำงานรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เตรียมความพร้อม การจัดการเรียนการสอนวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตรใหม่) สำหรับนักศึกษารหัส 61
2018-05-24 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนรับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รอบ 9 เดือน ประจำปีการศึกษา 2560
2018-05-24 มหาวิทยาลัยสวนดุสิตจัดการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาตามเกณฑ์ที่กำหนด ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน
2018-05-11 ภาพบรรยากาศการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561
2018-05-07 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานะเบียนร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิด อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
2018-05-01 การประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 4(24)/2561
2018-04-26 สำนักส่งเสริมวิชาการฯ จัดประชุมสำนัก ครั้งที่ 4(24)/2561
2018-03-29 คณะผู้บริหารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการเครือข่ายอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาทั่วไป ภาคกลางตอนบน
2018-03-28 ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเพื่ออนุมัติสำเร็จการศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 2(8)/2561
2018-03-28 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมประจำสำนัก ครั้งที่ 3(23)/2561
2018-03-10 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ร่วมจัดทำปริญาบัตรประจำปีการศึกษา 2558 - 2559
2018-03-07 ประชุมเพื่อวางแผนการจัดรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตรเดิม) สำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์
2018-03-06 การประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 3(23)/2561
2018-03-02 ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สำเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ครั้งที่ 1/2561
2018-02-22 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมประจำสำนัก ครั้งที่ 2(22)/2561
2018-02-15 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนร่วมกับคณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีจัดกิจกรรมเสวนาวิชาการ (SDU Academic Forum) ในหัวข้อ สื่อการเรียนรู้ในยุค Thailand 4.0 กับการศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัย MEIJO ประเทศญี่ปุ่น
2018-02-15 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนร่วมกับคณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีจัดกิจกรรมเสวนาวิชาการ (SDU Academic Forum) ในหัวข้อ การสร้างสรรค์งานวิจัยเชิงนวัตกรรมจากความต้องการของอุตสาหกรรม