วันที่ หัวข้อกิจกรรมสำนัก
 
2019-11-01 ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 11(42)/2562
2019-10-17 เมื่อซึมเศร้า เป็นเรื่องใกล้ตัว
2019-10-08 เอกสารประกอบการประชุมเตรียมความพร้อมในกิจกรรม “SUAN DUSIT Open House”
2019-10-08 ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม SDU Open House
2019-10-01 ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 10(41)/2562
2019-09-13 ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเพื่ออนุมัติ สำเร็จการศึกษาสำหรับนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
2019-09-13 ประชุมการจัดงาน SDU Open House 2562
2019-09-03 ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 9(40)/2562
2019-08-29 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดประชุมสำนักฯ ครั้งที่ 8(42)/2562
2019-08-27 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนรับการตรวจประเมิน การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รอบ 12 เดือน
2019-08-23 ประชุมจัดจ้างเหมาบริการดูแลสื่อการสอน ภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และศูนย์วิทยาศาสตร์
2019-08-16 ประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมิน การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รอบ 12 เดือน
2019-08-13 อบรมการสร้างบทเรียนออนไลน์แบบ Active Learning ด้วยระบบ WBSC-LMS
2019-08-13 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดประชุมการจัดตารางสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2562 (ระบบ AEC)
2019-08-09 ประชุมอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป รายวิชาพลเมืองไทยและพลเมืองโลกที่ดี ครั้งที่ 4/2562
2019-08-08 ประชุมอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการนำตน ครั้งที่ 4/2562
2019-08-08 ประชุมอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรหมวดวิชากการศึกษาทั่วไป รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสะท้อนคิด ครั้งที่ 4/2562
2019-08-02 ประชุมอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป รายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 4/2562
2019-08-01 ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 8(39)/2562
2019-08-01 ประชุมอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป รายวิชาภาษาไทยเพื่อพัฒนาความเป็นผู้รอบรู้ ครั้งที่ 4/2562