วันที่ หัวข้อกิจกรรมสำนัก
 
2019-02-14 ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 2(33)/2561
2019-01-24 โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ตามกรอบมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพด้านการสอนมหาวิทยาลัยสวนดุสิต SDUPSF (กิจกรรมช่วงที่2)
2019-01-09 ประชุมอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับใหม่ พ.ศ.2559 วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการนำตนและวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสะท้อนคิด
2019-01-08 ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1(32)/2561
2019-01-07 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดประชุมอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
2019-01-07 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดประชุมอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปรายวิชาความเข้าใจและการใช้ดิจิทัล
2019-01-07 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดประชุมการจัดตารางสอบปลายภาคประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561
2019-01-04 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดประชุมอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปรายวิชาพลเมืองไทยและพลเมืองโลกที่ดี
2019-01-04 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดประชุมอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป รายวิชาสังคมอารยชน
2019-01-04 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดประชุมอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปรายวิชาภาษาไทยเพื่อพัฒนาความเป็นผู้รอบรู้
2019-01-04 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดประชุมอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปรายวิชาความเป็นสวนดุสิต
2018-12-27 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดประชุมสำนัก ครั้งที่ 12(32)/2561
2018-12-25 ประชุมบุคลากรบริการเครื่องช่วยสอน เพื่อเตรียมความพร้อม การบริการเปิด-ปิดห้องเรียนและเครื่องช่วยสอน ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561
2018-12-21 โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ตามกรอบมาตรฐาน อาจารย์มืออาชีพด้านการสอนมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
2018-12-13 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมเรื่องโครงการอบรมแนวทางการพัฒนาอาจารย์ ตามกรอบมาตรฐานสากล UKPSF ในประเทศไทย
2018-12-04 ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 11(31)/2561
2018-11-30 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัด ประชุมประจำสำนักฯ ครั้งที่ 11(31)/2561
2018-11-06 ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 10(30)/2561
2018-11-01 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนประชุมคณะอาจารย์ผู้สอนรายวิชาสังคมอารยชน
2018-10-30 มหาวิทยาลัยสวนดุสิตโครงการสัมมนาการ พัฒนานักศึกษาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในอนาคต