วันที่ หัวข้อกิจกรรมสำนัก
 
2017-06-15 เสวนาวิชาการ ครั้งที่ 3 หัวข้อ “ต้นแบบระบบบันทึกผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา”
2017-06-15 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดกิจกรรมเสวนาวิชาการครั้งที่ 2 หัวข้อ “กิจกรรมนักศึกษาเสริมสร้างความเป็นผู้นำ”
2017-06-06 การประชุมคณบดี มสด.ครั้งที่ 6(14)/2560
2017-05-31 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ
2017-05-29 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมประจำสำนัก ครั้งที่ 5(13)/2560
2017-05-25 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการประชุมเสวนาวิชาการสำหรับอาจารย์ ครั้งที่ 2 หัวข้อ การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างนักศึกษาให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
2017-05-05 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิดอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
2017-05-03 การประชุมคณบดี มสด.ครั้งที่ 5(13)/2560
2017-05-03 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมประจำสำนัก ครั้งที่ 4(12)/2560
2017-04-27 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดการประชุมคณะกรรมการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของผู้สำเร็จการศึกษาหรือผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐครั้งที่ 1(1)/2560
2017-04-24 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดการประชุมเสวนาวิชาการสำหรับอาจารย์ หัวข้อ กระบวนการบูรณาการ STEM ในการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก
2017-04-24 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดการประชุมเสวนาวิชาการสำหรับนักศึกษา หัวข้อ “สร้างผลงานให้สร้างสรรค์ เรียนให้สนุก ในยุค Thailand 4.0”
2017-04-04 การประชุมคณบดี มสด.ครั้งที่ 4(12)/2560
2017-03-23 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมประจำสำนัก ครั้งที่ 3(11)/2560
2017-03-14 ประชุมตรวจสอบคุณสมบัติเพื่ออนุมัติสำเร็จการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 2(5)/2560
2017-03-07 การประชุมคณบดี มสด.ครั้งที่ 3(11)/2560
2017-02-28 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมประจำสำนัก ครั้งที่ 3(10)/2560
2017-02-24 บุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้รับเชิญจากหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา ให้ความรู้แก่นักศึกษา รหัส 59
2017-02-22 ประชุมตรวจสอบคุณสมบัติเพื่ออนุมัติสำเร็จการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 1(4)/2560
2017-02-07 ประชุมคณบดีครั้งที่ 2(10)/2560 วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.30-16.00 น.