วันที่ หัวข้อกิจกรรมสำนัก
 
2017-08-17 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดกิจกรรมเสวนาวิชาการสำหรับอาจารย์ ครั้งที่ 5 หัวข้อ "คุณลักษณะของครูที่ดี"
2017-08-11 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนปรึกษาหารือระบบฐานข้อมูลอาจารย์ กับกองบริหารงานบุคคลเพื่อหาแนวทางในการจัดสรรอาจารย์ผู้สอนในภาคการศึกษา 2560
2017-08-10 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมการจัดตารางสอบปลายภาคประจำปีการศึกษาที่ 1/2560
2017-08-10 ประชุมการพิจารณาหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา (Thai University Central Admission System : TCAS)
2017-08-04 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดประชุมเรื่องการจัดสรรปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2/2560
2017-08-04 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดอบรมการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 รายวิชา 1500120 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำตน 4(4-0-8) และรายวิชา 1500121 ภาษาอังกฤษเพื่อการสะท้อนคิด 4(4-0-8)
2017-08-04 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดอบรมการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 รายวิชา 2500116 สังคมอารยชน 4(2-4-6) และรายวิชา 2500117 พลเมืองไทยและพลโลกที่ดี 4(2-4-6)
2017-08-02 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนและสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมจัดโครงการอบรมหัวข้อ การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน ในสภาพแวดล้อมห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom)”
2017-08-01 การประชุมคณบดี มสด.ครั้งที่ 8(16)/2560
2017-08-01 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดโครงการอบรมการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 รายวิชา 1500201 ความเป็นสวนดุสิต 4(2-4-6)
2017-07-31 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมประจำสำนัก ครั้งที่ 7(15)/2560
2017-07-26 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในหัวข้อ “การจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปตามแนวการบริหารงานวิชาการให้มีประสิทธิภาพ กิจกรรมที่ 1 สัมมนาเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “ Active GE lecturers for active learning”
2017-07-20 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดกิจกรรมเสวนาวิชาการสำหรับอาจารย์ ครั้งที่ 4 หัวข้อ Active learning : simply to variety
2017-07-20 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดกิจกรรมเสวนาวิชาการสำหรับนักศึกษาครั้งที่ 3 หัวข้อ ชีวิตผลิกผันจากดินสู่ดาว
2017-07-11 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานรับรายงานตัว นักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560
2017-07-05 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดงานทำบุญใส่บาตรถวายสังฆทาน
2017-07-04 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเพื่ออนุมัติสำเร็จการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 3(6)/2560
2017-07-04 การประชุมคณบดี มสด.ครั้งที่ 7(15)/2560
2017-07-03 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนประชุมหารือสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดประชุมหารือแนวทางการจัดกิจกรรมก่อนเปิดภาคการศึกษา 2560
2017-06-24 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ (รอบแอดมิชชั่น) ปีการศึกษา 2560